Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie kooptén dat pand binnen de 5 jaar grondig renoveert,

kan bij de kredietgever naast de hypothecaire leningvoor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan.

 • In 2021 en 2022 konden nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet.                            De rente die u op het renovatiekrediet betaalt, wordt volledig terugbetaald.


 • Vanaf 1 januari 2023 wordt het renteloos renovatiekrediet hervormd naar een "rentesubsidie" (korting ten opzichte van de rentevoet).   Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is. Soms is zelfs een negatieve rente mogelijk.


 • U kunt dit voordelig kredietenkel afsluiten samen en gelijktijdig methet hypothecair hoofdkredietvoor de verwerving van het pand.

Voorwaarden met betrekking tot het gekochte pand :


 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in hetVlaamse Gewest.
 • Het gaat over de aankoop (eigendomsoverdracht) van een woning of appartement (sinds 2021). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
 • ‘Aankoop’ kan ook andere situaties omvatten, zoals:
  • in volle eigendom na schenking of erfenis waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit onverdeeldheid te treden.
  • de uitkoop van het deel van het hoofdkrediet van de mede-kredietnemers door een van de andere kredietnemers, bijvoorbeeld           in geval van een scheiding.
 • De woning of het appartement is hoofdzakelijk bestemd voorparticuliere (privé) doeleinden. Een rentesubsidie kan dus niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van een gebouw met EPC niet-residentieel.
 • Het pand heeft een ondermaatse energieprestatie:
  • Een woning moet bij eigendomsoverdracht in 2021, 2022 of 2023 een EPC-Label E of F hebben
  • Een appartementmoet bij eigendomsoverdracht
   • in 2021 en 2022 een EPC-Label D, E of F hebben
   • in 2023 een EPC-label E of F hebben.

  Voorwaarden met betrekking tot de rentesubsidie :


  • Er moet eenhypothecair hoofdkrediet zijn dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning of appartement.
  • Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de energetische renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
  • De maximale looptijd van het renovatiekredietbedraagt 20 jaaren mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet                      voor de aankoop van het pand.

  De opnameperiode die in het kader van een renovatielening kan worden voorzien, bedraagt maximaal 24 maanden en maakt geen deel uit van    de looptijd van het renovatiekrediet. Deze opnameperiode kan op gemotiveerd verzoek van de kredietnemer en mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de kredietverstrekker door de administrateur-generaal van het VEKA met maximaal 6 maanden worden verlengd.

  De rentesubsidie wordt jaarlijks toegekend gedurende zowel de opnameperiode als de volledige looptijd van het renovatiekrediet.

  -------------------------------------------------------------------

  Wat wordt er van u verwacht ?

  Met het renovatiekrediet verbindt u zich ertoe om de woning binnen vijf jaar na datum van de aankoop energiezuinig te renoveren.

  De energieprestatie van het pand moet daarna aanzienlijk verbeterd zijn

  U moet zowel voor als na de renovatie het energielabel van uw woning of appartement bewijzen.

  Daarvoor legt u een energieprestatiecertificaat of (EPC) voor.


  Voor de renovatie:


  Als u een woning koopt, krijgt u een EPC. Hou er rekening mee dat u alleen in aanmerking komt met een EPC dat opgemaakt is vanaf 2019. Indien nodig zal dus een nieuw, geactualiseerd EPC moeten worden opgemaakt. Sinds 1 januari 2022 moet u bij eigendomsoverdracht altijd

  een EPC opgemaakt vanaf 2019 voorleggen.


  Na de renovatie:


  U dient opnieuw een EPC voor te leggen als bewijs van he tbetere energielabel. Het is dus van belang dat u (op eigen kosten) al voorafgaand aan het bereiken van de einddatum de nodige stappen zet om een geactualiseerd EPC te bekomen. Ook een EPC-bouw, waarbij het E-peil berekend is na een ingrijpende energetische renovatie, volstaat als bewijs. Het is niet altijd eenvoudig om in te schatten of uw renovatieplannen haalbaar zijn en of ze het gewenste effect hebben op het vlak van energieprestatie. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, kunt u het best advies inwinnen bij uw architect, bij de energiedeskundige die het EPC van uw woning heeft opgesteld. Indien de bouwvergunning voor de beoogde werken uiteindelijk niet wordt bekomen en bijgevolg het beoogde energielabel wellicht niet zal kunnen behaald worden, verwittigt de kredietnemer meteen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) om dit te melden, zodat vermeden wordt dat hem rentesubsidie zou worden uitgekeerd die vervolgens moet teruggevorderd worden en hiervoor een boete zou worden opgelegd.